Polityka prywatności

Polityka prywatności ZPH Krzaczek.

 

I Wstęp.

 

ZPH Krzaczek (dalej jako Administrator, bądź ZPH Krzaczek) stawiają na pierwszym miejscu poufność i bezpieczeństwo danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych, które przekazujecie Państwo Administratorowi za pośrednictwem jednego z kanałów wymienionych poniżej. W niniejszej Informacji wyjaśniamy zasady, które mają zastosowanie do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz podajemy informacje, do których są Państwo uprawnieni na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Prosimy o przeczytanie niniejszej Informacji w całości, aby zapewnić sobie pełną informację. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w poniższej sekcji Kontakt.

 

 1. Istotne pojęcia.

II.1. Co to są dane osobowe?

Dla celów niniejszej Informacji, dane osobowe szeroko odnoszą się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują tę osobę poprzez odniesienie do jednego lub więcej czynników właściwych dla jej fizycznej, fizjologicznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości. Dane osobowe nie obejmują takich informacji, jeśli są one anonimowe (tj. nie można już prześledzić drogi wstecz do osoby, której dotyczą).

Przykładem danych osobowych są między innymi:

 • Państwa imię i nazwisko
 • Numer identyfikacyjny pracownika
 • Adres domowy
 • Państwa domowy lub służbowy numer telefonu komórkowego
 • Państwa osobisty lub służbowy adres e-mail
 • Państwa data urodzenia
 • Konkretne informacje o zatrudnieniu (np. informacje z CV lub portali typu Linkedin, biogramów), w tym o wysokości wynagrodzenia.

 

 Co to są wrażliwe dane osobowe?

Wrażliwe dane osobowe to kategoria danych osobowych, które mogą mieć bardziej wrażliwy charakter w porównaniu z danymi osobowymi wymienionymi powyżej.

 

Przykłady wrażliwych danych osobowych obejmują między innymi:

 • Rasa lub pochodzenie etniczne
 • Opinie polityczne
 • Przekonania religijne lub filozoficzne
 • Dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej danej osoby
 • Członkostwo w związkach zawodowych

 

 

II.2. Kim jest użytkownik?

Użytkownik 

osoba korzystająca z serwisu, osoba zainteresowana skorzystaniem z usług, Klient, Kontrahent,  podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II.3. Co oznacza serwis, usługa elektroniczna oraz urządzenie?

Serwis 

strona internetowa umieszczona pod domeną www.krzaczek.eu, pod którą Administrator prowadzi serwis.

Urządzenie 

elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu ( Państwa, telefon, komputer, laptop, nasze komputery i serwery)

 

II.4. Jakie są sposoby kontaktu  - formularz kontaktowy, email?

Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom kontakt z Administratorem.

 

II.5. Kim jest Administrator, współadministrator danych osobowych  i co oznacza przetwarzanie danych osobowych.

 

Administrator/współadministrator

osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), jest ZPH Krzaczek z siedzibą w Klikawie, ul. Leśna 5, 24-100 Puławy.

 

Przetwarzanie danych osobowych.

operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie ( np. wpisanie do rejestru wpływu formularza z Państwa zapytaniem, odnotowanie danych do kontaktu z potencjalnym Klientem lub Kontrahentem, przekazanie do działu kadr Państwa CV i odnotowanie jego wpływu, sprawdzenie poprawności adresu email Klienta, Kontrahenta).

 

II.6. Czym jest naruszenie ochrony danych osobowych?

Naruszenie ochrony danych osobowych

oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych ( np. publiczne udostępnienie odpowiedzi na zapytanie złożone przez formularz kontaktowy, przesłanie mailem informacji o umowie z Klientem, w sposób nie zaszyfrowany, upublicznienie listy mailingowej Klientów lub Kontrahentów).

 

III. Dane osobowe jakie przekazujecie Państwo Administratorowi.

 

III.1.  Jeśli odwiedzacie  naszą stronę internetową www.krzaczek.eu i/lub korzystacie Państwo z formularza kontaktowego, kontaktujecie się Państwo z ZPH Krzaczek w sprawie obsługi Klienta, współpracy  lub w inny sposób komunikujecie się Państwo z nami:

 

III.1.1. Rodzaje danych osobowych gromadzonych przez ZPH Krzaczek.

Kiedy korzystacie Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej www.krzaczek.eu, lub w inny sposób komunikujecie się z ZPH Krzaczek, gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe. ZPH Krzaczek gromadzi, przetwarza i przechowuje następujące rodzaje danych osobowych (jeśli zostały podane przez Państwa):

 • Imię i nazwisko, stanowisko, doświadczenie zawodowe, adres e-mail, numer telefonu
 • informacje na temat przedmiotu zapytania
 • Data złożenia zapytania
 • Inne informacje podane przez Państwa w związku z zapytaniem
 • Zainteresowania związane z oferowanymi produktami
 • Opis pytania lub potrzeby biznesowej

 

Zachęcamy Państwa do nieprzekazywania nam wrażliwych danych osobowych, chyba że jest to absolutnie niezbędne do przetworzenia Państwa zapytania. W tym kontekście informacje powinny być przesyłane w zaszyfrowanej formie wyłącznie w przypadku przesyłania informacji pocztą elektroniczną.

 

 

III.1.2. Cele przetwarzania danych przez Administratora

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 

 • Obsługa Państwa zapytania
 • Ogólna komunikacja z Państwem.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora

Dla celów punktu  III.2. ZPH Krzaczek  przetwarza Państwa  dane osobowe na niżej wymienionych podstawach. Podstawa zależy od charakteru Państwa zapytania.

 

Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z obsługą i odpowiedzią na Państwa zapytanie, komunikacją z Państwem oraz rozwojem naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

Zobowiązania umowne: Jeśli Państwa zapytanie dotyczy (potencjalnego) zawarcia umowy, przetwarzamy Państwa dane w celu wdrożenia środków przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak może to być wymagane do obsługi Państwa zapytania. Dane te mogą być jednak przechowywane przez dłuższy okres w formie zanonimizowanej.

 

III.2. Jeśli korzystacie Państwo z naszych materiałów marketingowych:

 

III.2.1.Rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Administratora

Administrator gromadzi, przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe, gdy korzystacie Państwo z naszych materiałów marketingowych. Administrator może gromadzić, przetwarzać i przechowywać następujące rodzaje danych osobowych (jeśli zostały podane przez Państwa):

 

 • Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail
 • Państwa zgoda
 • Państwa zainteresowania ( o ile zostały podane lub wynikają z Państwa aktywności na naszej stronie)
 • Państwa zachowania związane z klikaniem w publikowane materiały

 

Cele przetwarzania danych przez ZPH Krzaczek

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez ZPH Krzaczek działań marketingowych, które mogą obejmować analizę statystyczną.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych przez firmę ZPH Krzaczek dla celów  wskazanych w pkt. III.2.

Administrator przetwarza Państwa  dane osobowe na jednej lub kilku z następujących podstaw prawnych:

 

Zgoda: ZPH Krzaczek  będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe do marketingu bezpośredniego, tylko wtedy, gdy wyrazicie Państwo  na to wcześniejszą i wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zawsze możecie Państwo wycofać swoją zgodę kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Zwróćcie  jednak Państwo uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, które poprzedzało wycofanie.

 

Prawnie uzasadnione interesy: Przetwarzanie Państwa danych osobowych, w związku z analizami i statystykami, będzie oparte na naszych uzasadnionych interesach, polegających na możliwości ulepszania i rozwijania naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo aktywna jest Państwa zgoda na otrzymywanie materiałów marketingowych.

 

Dokumentacja dotycząca Państwa zgody marketingowej jest przechowywana przez trzy (3) lata od momentu wycofania przez Państwa zgody na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Okres przechowywania jest ustalany w oparciu o uzasadniony interes ZPH Krzaczek polegający na możliwości udokumentowania, że marketing bezpośredni został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

III.3.  Jeśli ubiegacie się Państwo o pracę u Administratora.

Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Administrator może, w zakresie dozwolonym przez prawo gromadzić, przetwarzać i przechowywać następujące Państwa dane osobowe:

 

 • Dane osobowe, które ujawniacie Państwo w swoim podaniu o pracę i CV oraz wszelkich załącznikach
 • Dane osobowe, które ujawniacie Państwo podczas rozmów kwalifikacyjnych
 • Informacje dotyczące Państwa poprzednich miejsc pracy, działań, kompetencji, wyników, a także informacje na Państwa temat, które są publicznie dostępne, w tym informacje zamieszczone w mediach społecznościowych
 • Referencje od poprzednich i/lub obecnych pracodawców
 • Dodatkowe informacje, które podacie Państwo w związku z procesem rekrutacji
 • Dane zgodne z przepisami kodeksu pracy

 

Cele przetwarzania danych przez ZPH Krzaczek

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia Państwa kwalifikacji do zatrudnienia i podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych przez ZPH Krzaczek

W toku ubiegania się o zatrudnienie ZPH Krzaczek będzie przetwarzać Państwa dane osobowe głównie w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

Wniosek o zawarcie umowy o pracę z ZPH Krzaczek: Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie Państwa  podania o zawarcie umowy o pracę z ZPH Krzaczek (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z przeprowadzaniem dalszych ocen w celu pomocy w podjęciu decyzji o zatrudnieniu, w tym na podstawie testów osobowości (o ile jest to dozwolone) i publicznie dostępnych informacji w Internecie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Zgoda: W wyjątkowych przypadkach i tylko wtedy, gdy nie można zastosować innej podstawy prawnej, ZPH Krzaczek może oddzielnie poprosić o zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). ZPH Krzaczek będzie na przykład pobierać referencje od Państwa poprzednich i/lub obecnych pracodawców lub zbierać informacje o Państwa zdrowiu lub karalności tylko wtedy, gdy wyrazicie na to zgodę, a nie jest to wymogiem wynikającym z odrębnych przepisów

 

Okres przechowywania danych

Jeśli zostanie Państwu zaproponowane stanowisko w ZPH Krzaczek, Państwa  podanie o pracę i dodatkowe istotne dane osobowe uzyskane podczas procesu rekrutacji i zatrudniania będą przechowywane w Państwa aktach pracowniczych przez okres określony przez obowiązujące przepisy. W przypadku braku takiego okresu ZPH Krzaczek będzie przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie ze swoimi zasadami przechowywania dokumentacji.

 

Jeśli nie zostanie Państwu zaproponowane stanowisko w ZPH Krzaczek, będziemy przechowywać Państwa podanie o pracę i wszelkie dodatkowe dane osobowe uzyskane podczas procesu rekrutacji przez okres czasu po odrzuceniu podania, zgodnie z wymogami prawa. Jeśli taki okres nie zostanie określony, ZPH Krzaczek będzie przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie ze swoją polityką przechowywania danych.

 

III.4. Jeśli łączą nas relacje gospodarcze, jesteśmy partnerami biznesowymi.

 

Rodzaje gromadzonych danych osobowych

ZPH Krzaczek może gromadzić, przetwarzać i przechowywać następujące rodzaje Państwa danych osobowych:

 

 • Państwa imię i nazwisko oraz stanowisko.
 • Państwa służbowe dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres pocztowy)
 • Informacje indywidualne (np. preferowany język (języki), CV, kwalifikacje)
 • Informacje organizacyjne, takie jak charakter pracy wykonywanej przez pracodawcę i Państwa konkretna rola/odpowiedzialność dla pracodawcy
 • Informacje związane z produktem(ami) lub usługą(ami), które dostarczacie Państwo ZPH Krzaczek
 • Możemy otrzymywać takie informacje bezpośrednio od Państwa (przede wszystkim poprzez e-maile i inną korespondencję z Państwem) lub od strony trzeciej, takiej jak Państwa pracodawca.

 

Cele przetwarzania danych przez ZPH Krzaczek w wypadku relacji gospodarczych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 

 • Ogólne planowanie, realizacja i zarządzanie relacjami biznesowymi, w tym negocjowanie, realizacja i zmiana umów lub innych porozumień
 • Administracja, taka jak przetwarzanie płatności, oceny ratingowe, księgowość, audyt, jak również zapewnienie wsparcia
 • Dostarczanie newsletterów i innych materiałów marketingowych
 • Odpowiadanie na zapytania od Państwa
 • Ogólna komunikacja z Państwem w związku z relacjami biznesowymi

 

Podstawy prawne przetwarzania danych przez ZPH Krzaczek

Dla celów określonych powyżej ZPH Krzaczek przetwarza przede wszystkim Państwa dane osobowe na jednej lub kilku z następujących podstaw:

 

Zobowiązania umowne: W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na przykład na zarządzaniu codziennymi operacjami zgodnie z uzasadnionymi i uczciwymi praktykami biznesowymi, w tym planowaniem, realizacją i zarządzaniem współpracą lub naszego uzasadnionego interesu polegającego na przykład na prowadzeniu działań marketingowych (w przypadku gdy zgoda nie jest wymagana) i zapewnianiu wsparcia. Przetwarzanie może być również niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu oszustwom lub ustalaniu, obronie lub dochodzeniu roszczeń prawnych (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

Zobowiązania prawne: Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie w niektórych przypadkach niezbędne do przestrzegania zobowiązań prawnych, takich jak nasz obowiązek zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem czy realizacji obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji relacji biznesowych.

 

III.5.  Jeśli jesteście Państwo gościem na naszym profilu społecznościowym.

 

ZPH Krzaczek i dostawcy mediów społecznościowych, za pośrednictwem których ZPH Krzaczek zamieszcza i utrzymuje treści, są wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych zebranych w związku z wizytą użytkownika na dowolnym profilu  prowadzonym przez ZPH Krzaczek.

 

ZPH Krzaczek  utrzymuje profil  na platformie mediów społecznościowych  Facebook (prowadzonym przez Meta).

 

Polityka prywatności Facebooka jest dostępna https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

 

Ustawienia prywatności na Facebooku można dostosować https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

 

Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Kiedy odwiedzacie Państwo profil ZPH Krzaczek w mediach społecznościowych lub wchodzicie z nimi w interakcję, ZPH Krzaczek [i dostawca mediów społecznościowych] może zbierać, przetwarzać i przechowywać następujące rodzaje danych osobowych na Państwa temat (jeśli zostały podane):

 

 • Informacje dostępne na Państwa profilu w mediach społecznościowych, w tym imię i nazwisko, płeć, stan cywilny, miejsce pracy, zainteresowania, wizerunek i miasto
 • To, czy "lubisz" lub czy zastosowali Państwo inne reakcje na naszym profilu
 • Komentarze, które zostawiacie Państwo pod naszymi postami
 • Dane potwierdzające, że odwiedzili Państwo nasz profil

 

Cele przetwarzania danych przez ZPH Krzaczek

ZPH Krzaczek przetwarza Państwa  dane osobowe w następujących celach:

 

 • Ulepszanie naszych produktów i usług, w tym naszych profili i stron w mediach społecznościowych
 • Prowadzenia analiz dotyczących zaangażowania interesariuszy w naszą obecność w mediach społecznościowych
 • Aby móc się z Państwem komunikować
 • Ogólne cele marketingowe
 • Dostawcy mediów społecznościowych przetwarzają dane w swoich własnych celach i każdy z nich posiada własną informację o prywatności, którą należy przejrzeć, aby zapoznać się z celami przetwarzania danych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych przez ZPH Krzaczek

Dla celów wskazanych powyżej Państwa  dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

 

Prawnie uzasadnione interesy: ZPH Krzaczek  opiera przetwarzanie Państwa danych osobowych na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest możliwość komunikowania się z Państwem i prowadzenia marketingu na naszych profilach w mediach społecznościowych, a także na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest ulepszanie naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

Okres przechowywania danych

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostawcy każdej z platform mediów społecznościowych w celu uzyskania informacji o tym, jak długo przechowują oni Państwa dane osobowe.

 

 

 1. Zasady udostępniania Państwa danych osobowych przez ZPH Krzaczek.

Aby osiągnąć cele opisane powyżej, możemy udostępnić podmiotom  trzecim, które świadczą dla nas odpowiednie usługi, dostęp do Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich  stosunków zobowiązaniowych, które łączą ZPH Krzaczek z tymi podmiotami.   Takie podmioty  trzecie mogą obejmować dostawców usług informatycznych lub innych dostawców, którzy przetwarzają dla nas dane osobowe. Tacy dostawcy będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, zgodnie z podpisanymi umowami.

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w strukturze korporacyjnej ZPH Krzaczek, w tym częściowego przeniesienia aktywów ZPH Krzaczek zawierających dane osobowe, podstawą przetwarzania związanego z tym przeniesienia danych osobowych jest co do zasady art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ ZPH Krzaczek może mieć interes w przeniesieniu części swoich aktywów i dokonaniu zmian handlowych/strukturalnych.

 

Poza tym, co zostało opisane powyżej, Państwa dane osobowe z reguły nie są ujawniane osobom trzecim bez Państwa zgody. Jednakże w pewnych okolicznościach i zgodnie z wymogami prawa może być konieczne ujawnienie danych osobowych użytkownika, w tym gdy jest to wymagane w odpowiedzi na wezwania do sądu, nakazy lub zakazy sądowe, w związku z jakimkolwiek postępowaniem prawnym lub regulacyjnym, lub w celu przestrzegania odpowiednich przepisów prawa. Będziemy również udostępniać dane osobowe użytkownika w celu ustalenia, ustanowienia  lub wykonania naszych praw, obrony przed roszczeniami, zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących ewentualnych działań niezgodnych z prawem, podejrzenia oszustwa, bezpieczeństwa osób lub mienia, w celu przeprowadzenia audytu lub naruszenia naszych zasad lub zabezpieczeń.

 

 1. Zasady przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

 

ZPH Krzaczek może być zmuszone do przekazania Państwa danych osobowych do innych jurysdykcji, które mogą nie zapewniać takiej samej ochrony prawnej danych osobowych jak Polska. Każdy taki transfer będzie odbywał się zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych i mechanizmami transferu, takimi jak Standardowe Klauzule Umowne UE ("SCC"). Na żądanie mają Państwo prawo otrzymać kopię SCC.

 

 1. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Możecie Państwo w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy Państwa dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce  macie prawo:

 • do uzyskania dostępu do danych osobowych,
 • do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu, (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe) o prawach jakie przysługują Użytkownikowi na mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 • do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Macie Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Macie Państwo również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres email Administratora.

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

 1. Możecie Państwo wystąpić z żądaniem do Administratorów o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych.
 2. Macie Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, gdy:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • wycofaliście określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika,
 • wnieśliście sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 1. Prosimy zauważyć, iż mimo zgłoszenia przez Państwa żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administratorzy mogą zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 2. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratorów może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności serwisu.

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody (art. 7. ust. 3 RODO)

 1. Akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie serwisu, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach.
 2. Macie Państwo możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie serwisu.
 3. Macie Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzieliliście Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody.
 • Cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Państwa, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jednie za zgodą.
 • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratorów zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

 1. Macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administratorzy przetwarzają dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.
 2. Przesłana przez Państwa w formie wiadomości e-mail rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza Państwa sprzeciw na przetwarzanie Państwa  danych, w tych celach, w tym ewentualnego profilowania.
 3. Jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie Państwa danych a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny dane osobowe wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.

 

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujecie prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ogranicza przetwarzanie Państwa danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych żądacie Państwo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • Państwa dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń
 • gdy zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Państwa sprzeciwie

 

Prawo do żądania przenoszenia danych (art. 20 RODO)

 1. Macie Państwo prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu Administratorom danych osobowych.
 2. Możecie Państwo również zażądać, aby to Administrator przesłał bezpośrednio Państwa dane innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

 

Prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

W sytuacji, gdy będziecie Państwo  chcieli  zrealizować któreś z przysługujących Państwu praw, możecie Państwo w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres email lub adres siedziby ZPH Krzaczek.

 

VII. Profilowanie, Google Ads, Google Analytics.

 

Profilowanie

 1. Administratorzy w ramach prowadzenia serwisu i świadczonych usług mogą korzystać z profilowania do celów związanych z marketingiem bezpośrednim, czyli np. wyświetlenia konkretnej reklamy w oparciu o Państwa wcześniejszą aktywność na stronie internetowej, przesłania propozycji usługi, która może odpowiadać preferencjom lub zainteresowaniom danej osoby.
 2. Mimo stosowania przez Administratora profilowania to jednak ostateczną, swobodną decyzję dotyczącą np. skorzystania z usługi podejmuje dana osoba.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa.

 

Google Ads

 1. Administrator informuje, iż korzystając z usług Google Ads promuje stronę serwisu w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W sposób automatyczny, podczas odwiedzin strony serwisu internetowej w urządzeniu każdego Odwiedzającego pozostawiany jest tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie przeglądanych przez Odwiedzającego stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
 2. Usługa Google Ads dostarczana jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, na podstawie odpowiednich umów, zapewniających zgodnie z oświadczeniem Google bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych https://support.google.com/google-ads/answer/9028179?hl=pl&ref_topic=3119071.

 

Google Analytics.

 1. Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk strony internetowej serwisu oraz zarządzania reklamami Ads; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 2. W celu tworzenia spersonalizowanych reklam na podstawie zachowań osób odwiedzających serwis internetowy, monitorowania zdarzeń na stronie serwisu Administrator stosuje piksel konwersji Facebook (fragment kodu JavaScript). Informacje zbierane w ramach piksela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej osoby, dostarczają jedynie informacji o działaniach podjętych w ramach strony serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania przez Facebook danych zbieranych za pośrednictwem piksela są dostępne na stronie  https://www.facebook.com/privacy/explanation
 3. Możecie Państwo w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym możecie zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi serwisu.
 4. Jeśli podejmiecie Państwo decyzję, iż nie zgadzacie się na wykorzystywanie plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili możecie usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie Państwo korzystacie. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.
 5. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach serwisu umożliwiają Państwu wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na Państwa aktywności. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: com. Udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na stronie serwisu można zablokować za pomocą udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

VIII.  Stosowane pliki śledzące – cookies.

 

 1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Państwa końcowym Użytkowników serwisu, jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony serwisu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania przez Państwa ze strony serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury. Są one również niezbędne do utrzymania Państwa sesji po opuszczeniu serwisu.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 • cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia,
 • cookies trwałe: są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Państwa Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa Urządzenia.
 1. Administratorzy usługi wykorzystują cookies zewnętrzne w celu:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
  • popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com(administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

 

 1. Aktualizacje niniejszej polityki prywatności oraz inspektor ochrony danych.

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian treści niniejszej Polityki prywatności w związku ze zmianami prawnymi, technologicznymi, technicznymi, strukturalno-organizacyjnymi oraz innymi, które mają lub mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z osobą odpowiadającą za ochronę danych osobowych pod adresem email: biuro@krzaczek.eu

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl